Iskalnik po strani

Aktualno


Ukinitev storitve Zanesljiva E-mobilnost

Obveščamo vas, da smo zaradi težkih razmer na energetskih trgih in izjemnega povečanja cen električne energije sprejeli odločitev, da s 1. 11. 2022 ukinemo storitev Zanesljiva E-mobilnost. 

Hvala za razumevanje.


Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen energentov na podlagi vladnih uredb

Za večino odjemalcev Elektro energije bodo med 1. 9. 2022 in predvidoma 31. 8. 2023 veljale cene energentov, ki jih je z uredbama določila vlada RS.


Urnik Centra za stike s strankami med prvomajskimi prazniki

Obveščamo vas, da bo naš Center za stike strankami v času prvomajskih praznikov deloval s prilagojenim urnikom, oziroma bo na praznične dneve zaprt. 


Sprememba splošnih pogojev družbe ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev

Kupce, ki imajo sklenjeno/e Pogodbo/e o oskrbi/dobavi srednjega poslovnega odjemalca z električno energijo (v nadaljevanju: Pogodba) in aneks/e k Pogodbi, obveščamo, da od vključno 1. 5. 2022 veljajo določila Splošnih pogojev za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 4. 2022 (v nadaljevanju: novi Splošni pogoji), ki predstavljajo čistopis spremenjenih Splošnih pogojev za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 7. 2020 (v nadaljevanju: prej veljavni Splošni pogoji) in jih nadomeščajo. Določila novih Splošnih pogojev se uporabljajo tako za Pogodbe, sklenjene pred 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na prej veljavne Splošne pogoje, kot tudi za Pogodbe, sklenjene od vključno 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na nove Splošne pogoje.


Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Na računih končnih odjemalcev, na katere se začasni ukrepi nanašajo, se bo za dobavo v mesecih februar, marec in april 2022 upoštevalo začasno oprostitev prispevka SPTE in OVE ter znižanje navedenih tarifnih postavk na nič.


Obvestilo o spremembi splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 (v nadaljevanju: SP) zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, tj. Zakonom o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21), v delu glede obveščanja o spremembah cen zemeljskega plina tistih odjemalcev, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci.


Nujno obvestilo: omejitev nakazil na transakcijski račun Sberbank banke

Zaradi trenutnih geopolitičnih dogodkov je Sberbank banka d. d. omejila izvajanje vseh oblik plačilnega prometa. To pomeni, da je onemogočeno plačevanje položnic, ki imajo za nakazilo naveden transakcijski račun, odprt pri tej banki. To velja tudi za določen del položnic, izdanih pri Elektro energiji, zato prosimo, da vsi, ki katerega od prejetih računov še niste poravnali, to storite na transakcijski račun, odprt pri Gorenjski banki:

Gorenjska banka, IBAN : SI56070000002540423


Obvestilo o spremembi splošnih pogodbenih pogojev

Z dnem 1. 4. 2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: splošni pogoji). V splošnih pogojih se v 1. povedi četrtega odstavka poglavja »Obračun, zaračunavanje in plačevanje«, briše besedna zveza »od 1. do 15. v mesecu«, navedena poved se po novem glasi »Odjemalec z letnim tipom obračuna se lahko namesto akontacijskega načina plačevanja električne energije s pisno izjavo zaveže, da bo redno mesečno sporočal stanje števca na posameznem merilnem mestu, dobavitelj pa mu bo na podlagi tako sporočane mesečne porabe obračunaval električno energijo brez nadomestila za izdelavo izrednega obračuna.«


Obvestilo o zaprtosti poslovalnice

Cenjene odjemalce Elektro energije obveščamo, da je Poslovalnica Ljubljana (zaradi COVID19) do preklica ZAPRTA.


Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen tarif za male poslovne odjemalce na ceniku električne energije Zanesljiva oskrba za podjetne

S 1. 2. 2022 stopijo v veljavo nove cene tarif za male poslovne odjemalce na ceniku električne energije Zanesljiva oskrba za podjetne, ki bodo znašale: VT: 0,09295 eur/kWh, MT: 0,07245 eur/kWh, ET: 0,08685 eur/kWh (cene brez DDV).

Cene pavšalnega stroška poslovanja – mesečno nadomestilo, E-popust za prejemanje računa v elektronski obliki in dodatek za izbiro vira energije – na ceniku Zanesljiva oskrba za podjetne ostajajo nespremenjene.