Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

Navedene ponudbe in ceniki veljajo za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev električne energije/zemeljskega plina, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo/zemeljskim plinom.

 

CENIK OSKRBE IN STORITEV

ELEKTRIKA (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022 od 8. 7. 2022 do preklica brez 0,13999 (brez DDV) 0,15329 (z 9,5 % DDV)**
0,17079 (z 22 % DDV)
0,09999 (brez DDV) 0,10949 (z 9,5 % DDV)**
0,12199 (z 22 % DDV)
0,12999 (brez DDV) 0,14234 (z 9,5 % DDV)**
0,15859 (z 22 % DDV)

Cenik velja za gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenejo. 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022** od 1. 7. 2022 do preklica brez 0,11995 (brez DDV) 0,13135 (z 9,5 % DDV)**
0,14634 (z 22 % DDV)
0,08995 (brez DDV) 0,09850 (z 9,5 % DDV)**
0,10974 (z 22 % DDV)
0,11195 (brez DDV) 0,12259 (z 9,5 % DDV)**
0,13658 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobavo energentov (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja. Znižana davčna stopnja ne velja za administrativne stroške, ki so navedeni v Ceniku dodatnih storitev (izdaja kopije računa ali opomina, izdaja potrdil na zahtevo stranke, izpis saldakontne kartice ali kartice porabe), za katere se DDV obračuna po splošni stopnji 22 %.

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije

Dne 15. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena električne energije).

Najvišje dovoljene cene električne energije, kot jih določa Uredba, se bodo za potrebe obračuna porabljene električne energije uporabljale neposredno na podlagi Uredbe za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere veljata cenika ZANESLJIVA OSKRBA - NOVI2 ter ZANESLJIVA OSKRBA in in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo. Najvišje dovoljene cene po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023. Cene tarif električne energije po Uredbi v navedenem obdobju znašajo za upravičene gospodinjske odjemalce: VT: 0,11800 €/kWh, MT: 0,08200 €/kWh, ET: 0,09800 €/kWh (brez DDV) ali VT: 0,14396 €/kWh, MT: 0,10004 €/kWh, ET: 0,11956 €/kWh (z 22 % DDV) oz. v predvidenem obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasna znižana stopnja DDV na 9,5 %, VT: 0,12921 €/kWh, MT: 0,08979 €/kWh, ET: 0,10731 €/kWh (cena z 9,5 % DDV)Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenih cenikov. ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredbe.

 

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA

Pavšalni strošek poslovanja se zaračunava na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, se zaračunava od 1. 7. 2022 dalje. Na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2« se zaračunava od 8. 7. 2022 dalje.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022, ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22 % DDV)


E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z 22 % DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 EUR z 22 % DDV)POPUST ZA SKUPNE PRIHRANKE ENERGIJE

Vsi, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, lahko na štirih računih v letu 2023 prejmete popust za skupne prihranke energije. Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci, in glede na prihranke določili popust.  Pogoji, ki veljajo za pridobitev popusta, so objavljeni tukaj:

Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune – Splošna pravila in pogoji

.


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (0,90 z 9,5 % DDV** oz. 1,00 z 22 % DDV)*
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (0,90 z 9,5 % DDV** oz. 1,00 z 22 % DDV)*
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 9,5 % DDV** oz. 0,00 z 22 % DDV)*

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO se zaračunava na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, pa od 1. 7. 2022. Na ceniku ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2 se zaračunava od 8. 7. 2022. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije. 

 

PLIN 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA CENA (€/kWh)

ZANESLJIVO PLIN - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022* od 8. 7. 2022 do preklica brez 0,08899 (brez DDV)
0,09744 (z 9,5 % DDV)*** 0,10857 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVO PLIN** od 1. 11. 2022 do preklica brez 0,07300 (brez DDV)
0,07994 (z 9,5 % DDV)*** 0,08906 (z 22 % DDV)

* Cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« velja za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in so od vključno 8. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo novih gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

** Cenik »ZANESLJIVO PLIN« velja za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. 

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

*** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobavo energentov (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja. Znižana davčna stopnja ne velja za administrativne stroške, ki so navedeni v Ceniku dodatnih storitev (izdaja kopije računa ali opomina, izdaja potrdil na zahtevo stranke, izpis saldakontne kartice ali kartice porabe), za katere se DDV obračuna po splošni stopnji 22 %.

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen zemeljskega plina na podlagi Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina).

Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina, kot jo določa Uredba, se bo za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina uporabljala neposredno na podlagi Uredbe za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere velja cenik ZANESLJIVO PLIN - NOVI2 in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo. Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina po Uredbi se bo uporabljala od 1. 9. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023. Cena po Uredbi v navedenem obdobju znaša za upravičene gospodinjske odjemalce/kupce 0,07300 €/kWh (brez DDV) ali 0,08906 €/kWh (z 22 % DDV) oz. v predvidenem obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasna znižana stopnja DDV na 9,5 %, 0,07994 €/kWh (cena z 9,5 % DDV). Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredbe.

Dne 1. 11. 2022 je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 138/22). Zgoraj navedena najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina se za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina neposredno in pod enakimi pogoji od 1. 11. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023 uporablja tudi za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce na osnovni oskrbi.

 

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA 

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2022, ZANESLJIVO PLIN – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022  €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)POPUST ZA SKUPNE PRIHRANKE ENERGIJE

Vsi, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, lahko na štirih računih v letu 2023 prejmete popust za skupne prihranke energije. Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci, in glede na prihranke določili popust.  Pogoji, ki veljajo za pridobitev popusta, so objavljeni tukaj:

Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune – Splošna pravila in pogoji

.

 


CENIK DODATNIH STORITEV

Izdaja kopije računa ali opomina  €/izpis 1,64 brez DDV 
(2,00 z 22 % DDV)
Izdaja potrdil na zahtevo stranke  €/izpis 4,92 brez DDV
(6,00 z 22 % DDV)
Izpis saldakontne kartice ali kartice porabe  €/izpis 4,92 brez DDV
(6,00 z 22 % DDV)


INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Omrežnina
Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
Trošarina


  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT(€/KWh) MT(€/KWh) ET(€/KWh)

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)

 Splošni pogoji

 

Obrazci in pogodbe

 

Arhiv dokumentov in cenikov

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 5. 1. 2023

Pogodba o oskrbi z zemeljskim plinom - arhivirano 12. 12. 2022

Pogodba o oskrbi z električno energijo - arhivirano 12. 12. 2022

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o.

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za gospodinjstva)

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o. št 3

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 18. 8. 2022

Pogodba o oskrbi z energenti - električno energijo (Arhivirano 4. 3. 2022)

Pogodba o oskrbi z energenti - zemeljskim plinom (Arhivirano 4. 3. 2022)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 5. 7. 2022

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječij odjemalcev električne energije v akciji »Čista energija za toplotne črpalke

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Čista energija za toplotne črpalke«

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), veljaven do 1. 07. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob najavi spremembe pavšalnega stroška poslovanja, 18. 05. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob objavi E-popusta 23. 04. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.5.2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni od 10. januarja 2019

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.4.2020

.. Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Moja pomladna cena 2020« 

Pogodba za oskrbo z energenti - električno energijo z izjavo za sodelovanje v akciji Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Akcijski cenik Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca o sodelovanju v ankciji Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev, veljaven od 24.1.2020

Pogodba o oskrbi z elergeni

Pogoji popustov, bonus in dodatkov za odjemalce

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2019, veljaven do 30.4.2019

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2018, veljaven do 10.1.2019

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 30.6.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 30.6.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljavno do 10.5.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 10.5.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 31.3.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 31.3.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 28.2.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 28.2.2018

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 20.10.2018

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017", ki je v ponudbi od 1.1.2017 do 31.1.2018 oziroma do preklica

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2018 oziroma do preklica (plin)

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 7. 9. 2017 oziroma do preklica (plin)

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 1.1.2017

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni do 31. 12. 2016

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 6. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 17. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 16. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin 1 mesec brezplačno (plin), ki je bila v ponudbi od 2. 11. 2015 do 10. 1. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22.5.2015

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od maja 2015

Cenik oskrbe in storitev, od maja 2015

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje (plin), ki je bila v ponudbi od 20. 7. 2015 do 1. 10. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 10. 2015

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 23. 4. 2014 do 31. 8. 2014

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 1. 1. 2014 do 21. 3. 2014

Pogoji za dodatne storitve gospodinjskih odjemalcev električne energije

Cenik oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi do 31. 12. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 4. do 22. 9. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 5. 12. 2012 do 31. 3. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 7. do 3. 12. 2012

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavni do 21. 3. 2014

Pogoji za paketno oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, veljavni do 22. 9. 2013

Naroči ogled objekta za namestitev Toplotne črpalke - akcija je zaključena

Naroči Energetsko izkaznico - akcija je zaključena