Iskalnik po strani

Dokumenti in ceniki

Navedene ponudbe in ceniki veljajo za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev električne energije, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo.

 

ELEKTRIKA  (cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

REDNI CENIK OSKRBE IN STORITEV

  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica brez 0,16999 (brez DDV) 
0,20739 (z 22% DDV)
0,14799 (brez DDV) 
0,18055 (z 22% DDV)
0,15899 (brez DDV) 
0,19397 (z 22% DDV)

Cenik velja od vključno 1. 1. 2024 dalje do spremembe/preklica za vse gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu. Obvestilo o uveljavitvi spremembe cenika in novih cen tarif najdete tukaj.

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA  €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22% DDV)

 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
ZANESLJIVA OSKRBA - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022** od 8. 7. 2022 do spremembe brez 0,13999 (brez DDV) 
0,17079 (z 22% DDV)
0,09999 (brez DDV) 
0,12199 (z 22% DDV)
0,12999 (brez DDV) 
0,15859 (z 22% DDV)
ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022*** od 1. 7. 2022 do spremembe brez 0,11995 (brez DDV) 
0,14634 (z 22% DDV)
0,08995 (brez DDV) 
0,10974 (z 22% DDV)
0,11195 (brez DDV) 
0,13658 (z 22% DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

**Cenik "ZANESLJIVA OSKRBA - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022**" velja za gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenejo. Navedeni cenik in cene tarif veljajo do vljučno 31. 12. 2023. Več si lahko preberete tukaj.

*** Cenik »ZANESLJIVA OSKRBA« velja za gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Navedeni cenik in cene tarif veljajo do vljučno 31. 12. 2023. Več si lahko preberete tukaj.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022,
ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022
 €/merilno mesto/mesec 1,99 brez DDV (2,43 z 22% DDV)

Pavšalni strošek poslovanja se zaračunava na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, se zaračunava od 1. 7. 2022 dalje. Na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2« se zaračunava od 8. 7. 2022 dalje.

 


E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z 22 % DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 EUR z 22% DDV)


POPUST ZA SKUPNE PRIHRANKE ENERGIJE

Vsi, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, lahko na štirih računih v letu 2023 prejmete popust za skupne prihranke energije. Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci, in glede na prihranke določili popust.  Pogoji, ki veljajo za pridobitev popusta, so objavljeni tukaj:

Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune – Splošna pravila in pogoji


DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22% DDV)*
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,82 brez DDV (1,00 z 22% DDV)*
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto 0,00 brez DDV (0,00 z 22% DDV)*

* Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO se zaračunava na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA«, veljavnem od 1. 7. 2022, od 1. 7. 2022; na ceniku ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2 od 8. 7. 2022 in na ceniku »ZANESLJIVA OSKRBA« od 1. 1. 2024. 

 

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopi v veljavo nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku. 

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega velja cenik ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 1. 2024, (oz. vsakokrat veljaven redni cenik za gospodinjske odjemalce), za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 uporabljajo neposredno na podlagi Uredbe. 

Za takšne gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe, cene tarif za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znašajo za VT: 0,11800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,14396 €/kWh (cena z 22% DDV), za MT: 0,08200 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,10004 €/kWh (cena z 22% DDV) in za ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV). Upoštevaje navedeno, to pomeni, da se bo gospodinjskim odjemalcem od vključno 1. 1. 2024 dalje v času veljavnosti Uredbe 2024 le 10 % dejanske mesečne porabe električne energije posamezne tarife obračunalo po rednem ceniku ZANESLJIVA OSKRBA, ki velja od vključno 1. 1. 2024 dalje, oz. po vsakokrat veljavnem ceniku.

Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov. 

 

Obvestilo o oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). Sprememba v obračunu prispevka OVE in SPTE bo skladno z določili Uredbe OVE in SPTE uveljavljena na računu za električno energijo za dobave v novembru 2023, ki bo izdan v decembru 2023.

 

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije

Dne 15. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena električne energije). Najvišje dovoljene cene električne energije po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Po preteku navedenega obdobja se bo dne 1. 9. 2023 pričela uporabljati nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju obe uredbi skupaj: Uredbi), ki za gospodinjske odjemalce pod enakimi pogoji kot Uredba določa najvišjo dovoljeno ceno električne energije v obdobju od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023.Najvišje dovoljene cene električne energije, kot jih določata Uredbi, se bodo za potrebe obračuna porabljene električne energije uporabljale neposredno na podlagi Uredb za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama. Cene tarif električne energije po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene gospodinjske odjemalce: VT: 0,11800 €/kWh, MT: 0,08200 €/kWh, ET: 0,09800 €/kWh (brez DDV) ali VT: 0,14396 €/kWh, MT: 0,10004 €/kWh, ET: 0,11956 €/kWh (z 22% DDV).
Uredbi ne posegata na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredb.

 

CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE, KI SO V POPLAVAH UTRPELI ŠKODO

Velja za gospodinjske odjemalce, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 ter jim je nastala škoda na objektu ali katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč.

  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT* (€/kWh) MT* (€/kWh) ET* (€/kWh)
CENIK POPLAVE od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 brez 0,00100 (brez DDV) 0,00122 (z 22 % DDV) 0,00100 (brez DDV) 0,00122 (z 22 %DDV) 0,00100 (brez DDV) 0,00122 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
CENIK POPLAVE, veljaven od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023  €/merilno mesto/mesec    -   

 

E-POPUST

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun na elektronski naslov ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z DDV).

E-POPUST
za prejemanje računa v elektronski obliki
 €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)

 

POPUST ZA SKUPNE PRIHRANKE ENERGIJE

Vsi, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, lahko na štirih računih v letu 2023 prejmete popust za skupne prihranke energije. Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci, in glede na prihranke določili popust.  Pogoji, ki veljajo za pridobitev popusta, so objavljeni tukaj:

Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune – Splošna pravila in pogoji.

 

DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE

Od 1. 1. 2021 dalje bo vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije. 

100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto    -   
100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto    -   
100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100 % jedrskega vira lahko izberete za kateri koli cenik
 €/mesec/merilno mesto    -   

 

VELJAVNOST CENIKA

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, velja za vse gospodinjske odjemalce, ki jih distribucijski operater električne energije na podlagi drugega odstavka 113. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 97/23; v nadaljevanju: »ZIUOPZP«) razvrsti v skupino prizadetih odjemalcev, katerim je nastala huda škoda na objektu ali zelo prizadetih odjemalcev, katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč. Za gospodinjske odjemalce, ki so razvrščeni v skupino zelo prizadetih odjemalcev, katerih objekt je popolnoma uničen, se ta cenik uporablja, če je pred prenehanjem njegove veljavnosti spet omogočen odjem električne energije. 

Cenik velja za obračun električne energije, dobavljene upravičenemu gospodinjskemu odjemalcu od vključno 1. 8. 2023 do vključno 31. 12. 2023.

Električna energija se v skladu s tem cenikom začne obračunavati po pridobitvi vseh ustreznih podatkov distribucijskega operaterja električne energije iz četrtega odstavka 113. člena ZIUOPZP o upravičenih odjemalcih.

Cenik velja od dne objave na spletnih straneh družbe Elektro energija d.o.o. do vključno 31. 12. 2023. Po prenehanju veljavnosti tega cenika, se za gospodinjske odjemalce pričnejo uporabljati ceniki električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so se zanje uporabljali pred uveljavitvijo tega cenika.

Sprememba z dne 13. 10. 2023: Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, velja tudi za gospodinjske odjemalce, ki jih distribucijski operater električne energije na podlagi drugega odstavka 113. člena ZIUOPZP razvrsti v skupino odjemalcev, katerim je nastala blaga škoda na objektu.

 

 

PLIN 

  VELJAVNOST CENE VEZAVA CENA (€/kWh)

ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023* od 1. 11. 2023 do spremembe/preklica brez 0,05849 (brez DDV)
0,07136 (z 22 % DDV)

*Cenik Zanesljivo plin, veljaven od 1. 11. 2023, velja za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7. Cenik Zanesljivo plin, veljaven od 1. 11. 2023, od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

Obvestilo o uveljavitvi cenika je dostopno tukaj.

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.


Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2023  €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)


  VELJAVNOST CENE VEZAVA CENA (€/kWh)

ZANESLJIVO PLIN - NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022** od 8. 7. 2022 do preklica brez 0,08899 (brez DDV)
0,10857 (z 22 % DDV)
ZANESLJIVO PLIN*** od 1. 11. 2022 do preklica brez 0,07300 (brez DDV)
0,08906 (z 22 % DDV)

** Cenik »ZANESLJIVO PLIN – NOVI2« velja za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in so od vključno 8. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo novih gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP). 
Navedeni cenik velja do vključno 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj

*** Cenik »ZANESLJIVO PLIN« velja za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe ter jo v nadaljevanju sklenili. 
Navedeni cenik velja do vključno 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj.
 

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen zemeljskega plina na podlagi Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina). Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Po preteku navedenega obdobja se bo dne 1. 9. 2023 pričela uporabljati nova Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju obe uredbi skupaj: Uredbi), ki za gospodinjske odjemalce pod enakimi pogoji kot Uredba določa najvišjo dovoljeno ceno zemeljskega plina v obdobju od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023. Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina, kot jih določata Uredbi, se bodo za potrebe obračuna porabljene zemeljskega plina uporabljale neposredno na podlagi Uredb za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama. Cene zemeljskega plina po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene gospodinjske odjemalce 0,07300 €/kWh (brez DDV) ali 0,08906 €/kWh (z 22 % DDV).
Uredbi ne posegata na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika.

 

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA 

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN, veljaven od 1. 11. 2022, ZANESLJIVO PLIN – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022  €/merilno mesto/mesec 0,81 brez DDV (0,99 z 22 % DDV)

 

POPUST ZA SKUPNE PRIHRANKE ENERGIJE

Vsi, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, lahko na štirih računih v letu 2023 prejmete popust za skupne prihranke energije. Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci, in glede na prihranke določili popust.  Pogoji, ki veljajo za pridobitev popusta, so objavljeni tukaj:

Varčevanje, ki pomaga okolju in znižuje mesečne račune – Splošna pravila in pogoji


Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)

 


CENIK DODATNIH STORITEV ZA ELEKTRIKO IN PLIN

Izdaja kopije računa ali opomina  €/izpis 1,64 brez DDV 
(2,00 z 22 % DDV)
Izdaja potrdil na zahtevo stranke  €/izpis 4,92 brez DDV
(6,00 z 22 % DDV)
Izpis saldakontne kartice ali kartice porabe  €/izpis 4,92 brez DDV
(6,00 z 22 % DDV)
Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)

 Pojasnilo stroškov opominjanja in izterjave

Elektro energija d.o.o. ne glede na določila Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, odjemalcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za električne energije, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru njihovega izvajanja s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog dobavitelja v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.


 

INFORMACIJE O DAJATVAH, DOLOČENIH S STRANI DRŽAVE (TARIFAH)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Omrežnina
Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
Prispevek za delovanje operaterja trga (po 98. členu EZ-1)
Trošarina


  ZAJAMČENA CENA VEZAVA VT(€/KWh) MT(€/KWh) ET(€/KWh)

Pavšalni strošek poslovanja - mesečno nadomestilo
velja za cenike »Zanesljiva oskrba«, »Zanesljivo toplotna črpalka 2020«
in »Zanesljivo plin«
 merilno mesto 0,81 € brez DDV(0,99 € z 22 % DDV)

 Splošni pogoji

 

Obrazci in pogodbe

 

Arhiv dokumentov in cenikov

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 5. 1. 2023

Pogodba o oskrbi z zemeljskim plinom - arhivirano 12. 12. 2022

Pogodba o oskrbi z električno energijo - arhivirano 12. 12. 2022

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o.

Pogodba o storitvi E-mobilnost Elektro energija d.o.o. (za gospodinjstva)

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o. št 3

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 18. 8. 2022

Pogodba o oskrbi z energenti - električno energijo (Arhivirano 4. 3. 2022)

Pogodba o oskrbi z energenti - zemeljskim plinom (Arhivirano 4. 3. 2022)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) - arhivirano 5. 7. 2022

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji »Čista energija za toplotne črpalke

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Čista energija za toplotne črpalke«

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), veljaven do 1. 07. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob najavi spremembe pavšalnega stroška poslovanja, 18. 05. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob objavi E-popusta 23. 04. 2021

Cenik storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., do 15. 2. 2021

Vsebina in pogoji naročila in uporabe storitve Zanesljiva E-mobilnost Elektro energije d.o.o., veljavni do 15. 2. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin), arhiviran ob prilagoditvi besedila 4. 02. 2021

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.5.2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Izjava obstoječega in novega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji "Zanesljivo toplotna črpalka 2020"

Pogoji varstva osebnih podatkov, veljavni od 10. januarja 2019

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin) veljaven od 1.4.2020

.. Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji za sodelovanje novih in obstoječih odjemalcev električne energije v akciji Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca električne energije o sodelovanju v akciji »Moja pomladna cena 2020« 

Pogodba za oskrbo z energenti - električno energijo z izjavo za sodelovanje v akciji Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev v PDF (elektrika, plin)

Akcijski cenik Moja pomladna cena 2020

Izjava obstoječega odjemalca o sodelovanju v akciji Moja pomladna cena 2020

Vsebina in pogoji akcije Moja pomladna cena 2020

Cenik oskrbe in storitev, veljaven od 24.1.2020

Pogodba o oskrbi z energenti

Pogoji popustov, bonus in dodatkov za odjemalce

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2019, veljaven do 30.4.2019

Cenik in pogoji akcijske ponudbe Dvojček 2018, veljaven do 10.1.2019

Cenik ponudbe za vrsto dobave Samooskrba v ponudbi od 21. 6. 2016 do 23. 5. 2017 (elektrika)

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 30.6.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 30.6.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljavno do 10.5.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 veljavno do 10.5.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 31.3.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 31.3.2018

Cenik in pogoji akcije Dvojček 2018 veljaven do 28.2.2018

Podaljšanje ali naročilo oskrbe z energenti 2018 - veljavno do 28.2.2018

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 20.10.2018

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017", ki je v ponudbi od 1.1.2017 do 31.1.2018 oziroma do preklica

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2018 oziroma do preklica (plin)

Cenik akcijske ponudbe "Dvojček 2017" v ponudbi od 1. 1. 2017 do 7. 9. 2017 oziroma do preklica (plin)

Pogoji popustov in bonus, veljavno od 1.1.2017

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina, veljavni do 31. 12. 2016

Pogoji popustov, bonusov in dodatkov za odjemalce, veljavni do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 6. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22. 5. 2015 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe "Zdaj je čas za dvojčka - novi" (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 17. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo elektrika in plin s popustom (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 16. 5. 2016 do 31. 12. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin jesen 2015 (plin), ki je bila v ponudbi od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2016

Cenik akcijske ponudbe Zanesljivo plin 1 mesec brezplačno (plin), ki je bila v ponudbi od 2. 11. 2015 do 10. 1. 2016

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od 22.5.2015

Cenik oskrbe in storitev v ponudbi od maja 2015

Cenik oskrbe in storitev, od maja 2015

Cenik oskrbe za potrebe agentske prodaje (plin), ki je bila v ponudbi od 20. 7. 2015 do 1. 10. 2016

Cenik oskrbe in storitev v času sejma MOS (elektrika, plin), ki je bila v ponudbi od 8. 9. 2015 do 31. 10. 2015

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 23. 4. 2014 do 31. 8. 2014

Cenik oskrbe z električno energijo in dodatne storitve za gospodinjstva, ki je v bila v ponudbi od 1. 1. 2014 do 21. 3. 2014

Pogoji za dodatne storitve gospodinjskih odjemalcev električne energije

Cenik oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi do 31. 12. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 4. do 22. 9. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 5. 12. 2012 do 31. 3. 2013

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 7. do 3. 12. 2012

Cenik paketne oskrbe z električno energijo, ki je bila v ponudbi od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012

Splošni pogoji Elektro energije d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavni do 21. 3. 2014

Pogoji za paketno oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, veljavni do 22. 9. 2013

Naroči ogled objekta za namestitev Toplotne črpalke - akcija je zaključena

Naroči Energetsko izkaznico - akcija je zaključena