Iskalnik po strani

Vaš račun za elektriko


Postavke na računu

Podrobnejša obrazložitev posameznih postavk je objavljena na tej povezavi.

Plačilo računa za električno energijo v lokalni enoti

Elektro energija d.o.o. trenutno nima lastnih plačilnih enot za poravnavo obveznosti. Vse obveznosti lahko poravnavate na običajne načine – prek različnih bančnih poti (na okencu, spletna banka (e-račun), SEPA direktna obremenitev (trajnik) ali na pošti.

 

E-račun

E-račun je račun za električno energijo/zemeljski plin, ki vam ga pošljemo v elektronski obliki:

  • v vašo spletno banko »e-račun (banka)« ali
  • na vaš e-poštni naslov »račun v PDF obliki po e-pošti«.

 

E-račun v spletno banko

Za ureditev prijave na bančno storitev e-račun izpolnite Vlogo za prijavo/odjavo prejema elektronskega računa ali pa v banki prek sodobnih bančnih poti, kot so Klik, Abanet ipd. S prijavo na prejemanje e-računa ostajajo storitve, ki jih zaračuna Elektro energija d.o.o., nespremenjene

Bančno storitev e-račun preprosto odjavite v banki, v kateri ste se prijavili za to bančno storitev. Po odjavi vam bomo znova pošiljali račune v papirnati obliki na vaš naslov, na katerega ste pred prehodom na bančno storitev e-račun prejemali račun v papirni obliki.

Če ste kot lastnik merilnega mesta za električno energijo in/ali odjemnega mesta za zemeljski plin ter plačnik računov za oskrbo z energijo z izpolnitvijo vloge za prijavo/odjavo prejema elektronskega računa  prenesli plačevanje oskrbe na uporabnika bančne storitve e-račun, nam za odjavo uporabe te storitve čim prej dostavite izpolnjeno vlogo. 


SEPA direktna obremenitev

Vsi imetniki osebnih računov lahko plačevanje električne energije z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del prejetega računa, zamenjate z direktno obremenitvijo.

Direktna obremenitev ali SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne kot tudi ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve itd.) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe, tudi ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev, urejate z nami in ne več pri vaši banki. Zadeve lahko urejate osebno v naših informacijskih pisarnah ali pisno po pošti.

Z direktno obremenitvijo vašega plačilnega računa boste zmanjšali stroške plačevanja položnic za električno energijo, obveznosti bodo pravočasno poravnane in izognili se boste čakanju v vrstah na banki ali pošti.

Za oddajo zahtevka za "trajnik" oddajte zahtevek za direktno obremenitev SEPA (SDD) (izpolnite obrazec) ali nam za pripravo Soglasja za direktno bremenitev SEPA posredujete naslednje podatke:

               • številko vašega merilnega mesta, pogodbe ali kupca,

               • ime, priimek in naslov osebe, katere račun bo bremenjen,

               • naziv banke pri kateri je odprt račun ter

               • številko transakcijskega računa.

Po prejemu navedenih podatkov vam bomo v podpis poslali Soglasje za vzpostavitev direktne obremenitve.

Če ste zamenjali banko oziroma številko plačilnega računa, oddajte zahtevek za  ukinitev direktne obremenitve.

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku ukinitve trajnika boste prejeli po pošti v nekaj dneh.

 

Skupen račun za elektriko in plin

Za naše odjemalce lahko uredimo skupen račun za elektriko in zemeljski plin ter vam tako omogočimo prihranek pri stroških provizij za plačevanje položnic. Mesečno bi prejemali samo en račun, specifikacija pa bi bila razdeljena.

 

Poračun

Poračun lahko pričakujete po vsakem javljanju stanja števca, ki ga sprejemamo od 1. do 6. dne v mesecu (elektrika).

Če vsak mesec redno javljate števčno stanje (prek portala Moja Energija ali po telefonu), so na vaših računih že zneski za dejansko porabljeno električno energijo. Če pozabite javiti števčno stanje ali če plačujete električno energijo po ocenjeni porabi, bo poračun opravljen, ko Elektro energija d.o.o. prejme nov odčitek vašega števčnega stanja. Zanj lahko kadarkoli poskrbite sami, sicer pa je za odčitavanja pristojen distribucijski operater (lokalno elektro podjetje), ki odčitavanja opravlja vsaj enkrat na leto. Zato bo poračun opravljen najmanj enkrat na leto – po pridobitvi podatkov o odčitavanju s strani distribucijskega operaterja.

Če vam izstavljamo račune za predvideno porabljeno električne energije (akontacija) in po prejemu stanja števca še račun ali dobropis za dejansko porabljeno električno energijo na že izstavljeno akontacijo, je treba akontacijo in račun sešteti. Če pa prejmete dobropis za preplačilo, pa je treba znesek dobropisa odšteti od računa (akontacije).

Na merilnem mestu ni porabe

Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račun. Stroške za obračunsko moč ste dolžni poravnati vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Odlog ali obročno plačilo

Izognite se neprijetnim zamudam in postopku izterjave – pravočasno uredite plačila v dogovoru z Elektro energijo d.o.o. V primeru, da se nenadoma soočite s stanjem, v katerem ne morete pravočasno poravnati računa, pošljite pisno prošnjo, v kateri navedite:

  • na kateri račun se nanaša vaša prošnja za odlog oz. obročno odplačilo,
  • ali želite odlog plačila; v tem primeru obvezno navedite datum, do kdaj boste znesek poravnali,
  • ali želite obročno odplačilo računa.

Po prejemu prošnje, ki jo naslovite na moja@elektro-energija.si, jo pošljete po pošti na Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana oz. po faksu na št. 01 320 64 01, si bomo prizadevali za čimprejšnje reševanje situacije. 

Prejel sem že dva opomina, računa pa mi še vedno ni uspelo poravnati. Ali mi boste odklopili elektriko?

Da ne pride do odklopa, morate poravnati vse že zapadle odprte račune najkasneje do datuma zapadlosti zadnjega opomina. V primeru, da računi do zapadlosti zadnjega opomina ne bodo poravnani, bomo o tem obvestili Sistemskega operaterja, ta pa vam bo nato poslal obvestilo s predvidenim datumom odklopa. Svetujemo vam, da obvestilo pozorno preberete, saj vsebuje za vas pomembne informacije, ki se nanašajo na predvideni odklop.

Priporočamo vam tudi, da redno spremljate svojo porabo in si preberete naše nasvete, s katerimi lahko privarčujete pri porabi električne energije ter tako v prihodnjih mesecih mogoče nekoliko znižate strošek električne energije.

Kako si lahko uravnavam porabo oz. strošek električne energije?

Svetujemo vam, da redno spremljate svojo porabo in ugotovite, v katerih mesecih imate višjo porabo. Na ta način boste vedeli, kdaj lahko pri porabi električne energije največ prihranite. Preberite si tudi naše nasvete, ki vsebujejo praktične napotke, kako privarčevati pri porabi električne energije.