Iskalnik po strani

Plačevanje in računi


Kaj pomeni nova oznake za merilno mesto GS1 GSNR?

Na podlagi akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom je bila uvedena nova oznaka za merilno mesto (GS1 GSRN).

Oznako vsem uporabnikov električnega omrežja podeljuje Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) in je navedena na računu za električno energijo.

 

Kaj pomenijo različne postavke na mesečnem računu za električno energijo?

Račun, ki ga odjemalci Elektro energije d.o.o. mesečno prejmete, je odvisen od načina merjenja električne energije (mesečni oziroma letni), ki ga določa SODO in sklenjene pogodbe. Na njem se poleg električne energije obračunajo še trošarina in DDV. Če pa ste Elektro energijo d.o.o. pooblastili tudi za posredovanje pri plačilu stroškov uporabe omrežij, vam zaračunamo še stroške uporabe omrežij in druge prispevke, določene s strani države.

Račun za predvideno dobavo za koledarski mesec je izstavljen na podlagi povprečne dnevne porabe v zadnjem obračunskem obdobju za merilno mesto. 

Račun - obračun za obračunsko obdobje je izstavljen na podlagi dejanskega odčitka števca. Pri tem je poraba v obračunskem obdobju s pomočjo linearne interpolacije razdeljena glede na morebitne spremembe cene in obračunana po takrat veljavni ceni. Že izstavljeni računi za predvideno dobavo v obračunskem obdobju so upoštevani kot že zaračunano. Pri tem se upošteva vse izstavljene račune za predvideno dobavo ne glede na to, ali so računi plačani ali ne. Premalo ali preveč zaračunano v obračunskem obdobju je pozitivna oziroma negativna razlika med skupaj in že zaračunano.

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:

 • električna energija,
 • omrežnina ter prispevki,
 • trošarina in DDV.

Končni znesek za plačilo dobavljene električne energije za odjemalca je sestavljen iz naslednjih postavk po zgornjih sklopih:

1. cene porabljene (ali predvidene porabe) električne energije, ki se oblikuje prosto na trgu,

Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

2. omrežnine:

 • omrežnine za prenos in
 • omrežnine za distribucijo.

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:

 • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
 • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

3. prispevkov:

4. trošarine na električno energijo, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi in

5. davka na dodano vrednost, na zneske zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.

Podrobnejša obrazložitev posameznih postavk je objavljena na tej povezavi.

Kako se zaračunavajo postavke na mesečnem računu za električno energijo?

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema (odjemalec) elektroperaterju. Omrežnine za prenosni sistem, za distribucijski sistem in za priključno moč so namenjene pokrivanju stroškov elektrooperaterjev, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema. Omrežnina za prenosni sistem je namenjena tudi pokrivanju stroškov sistemskih storitev.

Višina je določena s strani regulatorja trga - Agencije za energijo na podlagi metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Agencija za energijo kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za obdobje 2019–2021. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2019, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 82/18. Za dobrih 5 odstotkov nižja omrežnina za distribucijski sistem, za 0,65 odstotka višja omrežnina za prenosni sistem – odjemalci na distribucijskem sistemu bodo za uporabo omrežij plačali manj.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE)

Na podlagi 378. člena Energetskega zakonika (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).

Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.

Višina prispevka določi vlada na podlagi obrazloženega predloga Centra za podpore. Agencija za energijo nato tako dogovorjeno višino prispevka določi z Aktom o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015). Prejeti prispevek dobavitelj prenakaže Centru za podpore.

Pravna podlaga:

 1. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/15, 105/15),
 2. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016-2018 (Ir. L. RS, št. 99/2015),
 3. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015),
 4. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015),
 5. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l. RS, št. 8/2009).

Prispevek za energetsko učinkovitost (URE)

Višino prispevka določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (317. člen Energetskega zakona (EZ-1); Ur. l. RS, št. 17/2014, 81/2015). Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, končni odjemalec toplote iz omrežja,  trdnih, tekočih in plinastih goriv pa dobavitelju električne energije. Sredstva so se mesečno nakazujejo Eko skladu in so namenjena izvajanju programa Eko sklada. 

Prispevek za delovanje operaterja trga

Prispevek za delovanje operaterja trga je nadomestil dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN).

Prispevek je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. Prejeti prispevek dobavitelj posreduje operaterju trga. Podlaga za zaračunavanje prispevka je določena v 98. členu Energetskega zakona (EZ-1,Ur. l. RS št. 17/2014, 81/2015). Višino prispevka določa Vlada RS na podlagi Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 39/2015). Vlada je višino prispevka določila s sklepom št. 36001-11/2010/4 z dne 23.9.2010.

Trošarina na električno energijo

Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi, osnove za zaračunavanje dodatka so določene v Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 s spremembami) in Uredbi o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Uradni list RS, št. 61/10).

Davek na dodano vrednost

Na vsakem računu je zaračunan tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji, osnova zanj je Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami). 

Kje lahko plačam račun? Lahko opravim plačilo v kateri od vaših lokalnih enot?

Elektro energija d.o.o. trenutno nima lastnih plačilnih enot za poravnavo obveznosti. Vse obveznosti lahko poravnavate na običajne načine – prek različnih bančnih poti (na okencu, spletna banka (e-račun), SEPA direktna obremenitev (trajnik) ali na pošti.

Kaj moram storiti, če želim mesečno prejemati račune po dejanski porabi?

Če se odločite, da boste stanje števca sporočali mesečno, je treba podpisati ustrezno neakontacijsko izjavo oz. se na le to naročiti prek portala Moja energija, na podlagi katere soglašate, da prejemate račune za dejansko porabljeno električno energijo. Izjavo vam lahko v podpis posredujemo tudi po elektronski ali navadni pošti na vaš naslov.

Kaj je e-račun?

E-račun je račun za električno energijo, ki vam ga pošljemo v elektronski obliki:

 • v vašo spletno banko »e-račun (banka)« ali
 • na vaš e-poštni naslov »račun po e-pošti«.

Kaj je SEPA direktna obremenitev in v čem so prednosti takšnega načina plačila?

Vsi imetniki osebnih računov lahko plačevanje električne energije z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del prejetega računa, zamenjate z direktno obremenitvijo.

Direktna obremenitev ali SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne kot tudi ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve itd.) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe, tudi ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev, urejate z nami in ne več pri vaši banki. Zadeve lahko urejate osebno v naših informacijskih pisarnah ali pisno po pošti.

Prednosti takega načina plačevanja računov so:

 • ni vam treba čakati v vrsti, zato vam ostane več časa zase,
 • prihranite denar, saj je strošek plačila nižji,
 • ne morete pozabiti na plačilo.

Kako si uredim trajnik (SEPA direktna obremenitev transakcijskega računa) za račune Elektro energije?

Z direktno obremenitvijo vašega plačilnega računa boste zmanjšali stroške plačevanja položnic za električno energijo, obveznosti bodo pravočasno poravnane in izognili se boste čakanju v vrstah na banki ali pošti.

Za oddajo zahtevka za "trajnik" oddajte zahtevek za direktno obremenitev SEPA (SDD) (izpolnite obrazec). Po pregledu in potrditvi vnesenih podatkov bomo na vaš naslov poslali izpolnjen obrazec.Tega podpišite in nam ga skupaj s fotokopijo bančne kartice z vidno IBAN številko pošljite po pošti, saj bomo le tako lahko v najkrajšem času obdelali vašo vlogo. Obrazec, poslan po faksu ali e-pošti, je zaradi zakonskih omejitev neveljaven.

Ob uporabi trajnika vas bomo pri vsakem mesečnem računu nagradili z bonusom 0,13 € brez DDV (0,16 € z DDV).

Kako uredim trajnik, če zamenjam banko?

Če ste zamenjali banko oziroma številko plačilnega računa, oddajte zahtevek za  ukinitev direktne obremenitve.

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku ukinitve trajnika boste prejeli v nekaj dneh.

Kakšne ugodnosti mi pripadajo, če se odločim za prejemanje računa v brezpapirni obliki in plačevanje preko trajnika?

Odjemalce, ki prejemajo račun za električno energijo in/ali zemeljski plin v brezpapirni obliki po e-pošti, nagradimo z bonusom 0,10 € brez DDV (0,12 € z DDV) pri mesečnem računu. Odjemalce, ki plačujejo račune s »trajnikom« (SEPA direktne obremenitve), pa nagradimo z bonusom 0,13 € brez DDV (0,16 € z DDV) pri mesečnem računu.

Kaj moram storiti, če želim prejemati e-račun v spletno banko?

Za ureditev prijave na bančno storitev e-račun izpolnite Vlogo za prijavo/odjavo prejema elektronskega računa ali pa v banki prek sodobnih bančnih poti, kot so Klik, Abanet ipd. S prijavo na prejemanje e-računa ostajajo storitve, ki jih zaračuna Elektro energija d.o.o., nespremenjene. 

Kaj moram storiti, če e-računa v spletno banko ne želim več prejemati?

Bančno storitev e-račun preprosto odjavite v banki, v kateri ste se prijavili za to bančno storitev. Po odjavi vam bomo znova pošiljali račune v papirnati obliki na vaš naslov, na katerega ste pred prehodom na bančno storitev e-račun prejemali račun v papirni obliki.

Če ste kot lastnik merilnega mesta za električno energijo in/ali odjemnega mesta za zemeljski plin ter plačnik računov za oskrbo z energijo z izpolnitvijo vloge za prijavo/odjavo prejema elektronskega računa  prenesli plačevanje oskrbe na uporabnika bančne storitve e-račun, nam za odjavo uporabe te storitve čim prej dostavite izpolnjeno vlogo. 

Kaj so prednosti prejemanja e-računa v spletno banko?

Prednosti prejemanja e-računa v spletno banko so številne:

 • spremljanje plačil, pregledovanje računov in plačevanje na enem mestu,
 • ne prejemate več računov v papirnati obliki,
 • ne bo vam treba prepisovati podatkov, ki so potrebni za plačilo, saj se avtomatsko prikažejo v plačilnem nalogu,
 • plačilo računa se izvede le na zahtevo uporabnika spletne banke, pri direktnih bremenitvah pa na dogovorjeni dan.

Vso ostalo pošto boste še vedno prejemali v tiskani obliki.

 

Uporabljam e-račun v spletni banki. Kako lahko kot lastnik merilnega (elektrika) ali odjemnega (plin) mesta kontroliram plačevanje računov?

Pregled nad višino in plačevanjem posameznih mesečnih računov smo omogočili vsem odjemalcem prek uporabniškega portal Moja energija, v primeru neplačila posameznega e-računa pa prejmete o tem obvestilo v papirnati obliki po pošti na vaš naslov, na katerega ste pred prehodom na bančno storitev e-račun prejemali račun v papirnati obliki. 

Ali se pri UPN nalogu referenca spreminja vsak mesec?

Z junijem 2015 smo prešli na mesečno spreminjajočo referenco. Na ta način omogočamo odjemalcem, da je njihovo plačilo evidentirano na računu, kot ga določa referenca, v nadaljevanju pa se izognemo nepotrebnim postopkom izterjave. 

Odjemalce zato prosimo, da upoštevajo spremembo pri izpolnjevanju UPN nalogov v poljih referenca prejemnika v elektronskem bančništvu ali lastnem izpolnjevanju UPN nalogov.

Nisem uporabnik sodobnih bančnih poti. Ali kljub temu lahko prejemam e-račun?

V tem primeru lahko prejemate e-račun na svoj e-naslov. Lahko se registrirate v brezplačni uporabniški portal Moja energija, kjer se lahko prijavite na prejemanje računa v elektronski obliki, oddajanje števčnega stanja in plačevanje po dejanski porabi, spremljanje izstavljenih računov, dostopanje do tehničnih podatkov merilnega mesta, arhiva bremenitev ali plačil, e-računov itd.

Ali lahko dobim skupen račun za elektriko in plin?

Seveda. Z enim računom je potiskanega manj papirja, nižja je provizija, lažji pa je tudi nadzor nad neplačanimi računi. Odjemalce, ki naročite 1 račun, nagradimo z bonusom 0,16 EUR z DDV na mesečnem računu.

Zakaj prejemam račun za električno energijo, čeprav nimam porabe?

Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račun. Stroške za obračunsko moč ste dolžni poravnati vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Z računom je vse v redu, a znesek je tako visok, da ga nikakor ne morem poravnati. Kaj naj naredim?

Izognite se neprijetnim zamudam in postopku izterjave – pravočasno uredite plačila v dogovoru z Elektro energijo d.o.o. V primeru, da se nenadoma soočite s stanjem, v katerem ne morete pravočasno poravnati računa, pošljite pisno prošnjo, v kateri navedite:

 • na kateri račun se nanaša vaša prošnja za odlog oz. obročno odplačilo,
 • ali želite odlog plačila; v tem primeru obvezno navedite datum, do kdaj boste znesek poravnali,
 • ali želite obročno odplačilo računa (možni so največ 3 obroki).

Hkrati vas obveščamo, da lahko morebitno obročno plačilo/odlog plačila zapadlega dolga odobrimo le v primeru predložitve odločbe Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, da je odjemalec (pogodbeni plačnik) v težki finančni situaciji. Zato vas naprošamo za dopolnitev vloge s posredovano odločbo ter davčno številko pogodbenega plačnika.

Po prejemu prošnje, ki jo naslovite na moja@elektro-energija.si ali na Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, oz. pošljete po faksu na št. 01 320 64 01, si bomo prizadevali za čimprejšnje reševanje situacije. 

Kdaj lahko pričakujem poračun?

Poračun lahko pričakujete po vsakem javljanju stanja števca, ki ga sprejemamo od 1. do 15. dne v mesecu (elektrika).

Če vsak mesec redno javljate števčno stanje (prek portala Moja Energija ali po telefonu), so na vaših računih že zneski za dejansko porabljeno električno energijo. Če pozabite javiti števčno stanje ali če plačujete električno energijo po ocenjeni porabi, bo poračun opravljen, ko Elektro energija d.o.o. prejme nov odčitek vašega števčnega stanja. Zanj lahko kadarkoli poskrbite sami, sicer pa je za odčitavanja pristojen distribucijski operater (lokalno elektro podjetje), ki odčitavanja opravlja vsaj enkrat na leto. Zato bo poračun opravljen najmanj enkrat na leto – po pridobitvi podatkov o odčitavanju s strani distribucijskega operaterja.

Če vam izstavljamo račune za predvideno porabljeno električne energije (akontacija) in po prejemu stanja števca še račun ali dobropis za dejansko porabljeno električno energijo na že izstavljeno akontacijo, je treba akontacijo in račun sešteti. Če pa prejmete dobropis za preplačilo, pa je treba znesek dobropisa odšteti od računa (akontacije).

Kaj je prispevek za energetsko učinkovitost (URE)?

Višino prispevka določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (317. člen Energetskega zakona (EZ-1); Ur. l. RS, št. 17/2014, 81/2015). Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, končni odjemalec toplote iz omrežja,  trdnih, tekočih in plinastih goriv pa dobavitelju električne energije. Sredstva so se mesečno nakazujejo Eko skladu in so namenjena izvajanju programa Eko sklada. 


Zakaj moram plačevati prispevek za energetsko učinkovitost?

Energetski zakon (EZ-1; Ur. l. RS, št. 17/2014) določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije pri končnih odjemalcih. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) pa določa višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Končni odjemalci prispevek plačujejo dobavitelju.

Prispevek je naveden na mesečni položnici in je namenjen za povečanje energetske učinkovitosti in za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Kaj je prispevek za delovanje operaterja trga?

Prispevek za delovanje operaterja trga je nadomestil dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN).

Prispevek je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. Prejeti prispevek dobavitelj posreduje operaterju trga. Podlaga za zaračunavanje prispevka je določena v 98. členu Energetskega zakona (EZ-1,Ur. l. RS št. 17/2014, 81/2015). Višino prispevka določa Vlada RS na podlagi Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 39/2015). Vlada je višino prispevka določila s sklepom št. 36001-11/2010/4 z dne 23.9.2010.

Zakaj je na računu Prispevek OVE+SPTE?

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE)

Na podlagi 378. člena Energetskega zakonika (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).

Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.

Višina prispevka določi vlada na podlagi obrazloženega predloga Centra za podpore. Agencija za energijo nato tako dogovorjeno višino prispevka določi z Aktom o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015). Prejeti prispevek dobavitelj prenakaže Centru za podpore.

Pravna podlaga:

 1. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/15, 105/15),
 2. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016-2018 (Ir. L. RS, št. 99/2015),
 3. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015),
 4. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015),
 5. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l. RS, št. 8/2009).

Kako se obračuna trošarina na električno energijo?

Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi, osnove za zaračunavanje dodatka so določene v Zakonu o trošarinah, (Uradni list RS št. 47/2016). Način obračunavanja trošarine za električno energijo določa podzakonski akt Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, ki je bil v Uradnem listu RS št. 62/2016 objavljen 30.9.2016 in velja od 1.10.2016 dalje.


Kaj je dodatek za AGEN?

Dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN) je nadomestil enoten Prispevek za delovanje operaterja trga.

Kaj je dodatek za Borzen?

Dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN) je nadomestil enoten Prispevek za delovanje operaterja trga.

Kako ugotovimo povprečno dnevno porabo?

Povprečna dnevna poraba je izpisana na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. Izračunana je na podlagi dejanske porabe v zadnjem obračunskem obdobju, ki se deli s številom dni tega obdobja. Po vsakem obračunu se povprečna dnevna poraba prilagodi obračunani porabi.

Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna, je nameščena ustrezna merilna naprava in opremljenost transformatorske postaje z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, ki ji pripada vaše merilno mesto, še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.

Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašajo prednosti tako na strani odjemalca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čim hitrejše uvajanje novih tehnologij.