Iskalnik po strani

Prvi oz. ponovni priklop

Električna energija v novi hiši je osnova za prijetno bivanje, za izvedbo priključitve na distribucijsko omrežje pa morate pridobiti soglasje za priključitev in izvesti priključek.

 

Poleg tega pa za njeno urejeno dobavo potrebujete še:

  • pogodbo o dobavi električne energije (preverite ponudbo Elektro energije)
  • pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, ki jo za naše odjemalce uredimo mi.

 

Če še nimate zagotovljenega priključka za električno energijo, si lahko v nadaljevanju preberete, kako si ga zagotovite. V skladu z zakonom o graditvi objektov se gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ki se bo gradil na območju, ki se ureja po prostorskih aktih, mora investitor (uporabnik) od pristojnega sistemskega operaterja pridobiti:

  • projektne pogoje (za umestitev v prostor, če bo objekt stal v varovalnem pasu gospodarske javne elektro infrastrukture, in za priključitev),
  • soglasje na projektne rešitve.

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora uporabnik urediti oz. zaprositi za:

  • soglasje za priključitev,
  • pogodbo o priključitvi,
  • nadzor nad izdelavo priključka s strani izvajalca nalog distribucijskega operaterja (območni elektro),
  • tehnični pregled priključka in merilnega mesta,
  • priključitev merilnega mesta na omrežje.

Za gradnjo enostavnih objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, velja, da je treba pred začetkom gradnje pridobiti le lokacijsko informacijo. V primeru, da ta objekt leži v varovalnem pasu elektroenergetskega objekta, mora uporabnik skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih pridobiti Soglasje za enostavni objekt.

Kot dobavitelj električne energije nastopamo v zaključni fazi procesa pridobivanja priključka, in sicer pred oddajo vloge za priključitev na elektroenergetsko omrežje. Predhodno pa je treba dokumentacijo urejati s pristojnim izvajalcem nalog SODO.

Z Elektro energijo d.o.o. kot dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o oskrbi oz. pogodbo o prodaji in nakupu električne energije, preden oddate vlogo za priključitev in dostop do omrežja.

Več informacij o postopku vam bo posredoval pristojni izvajalec nalog SODO oz. njegovi izvajalci: