Iskalnik po strani

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o družbi

Naziv: Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o.
Naslov Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3974316000
Identifikacijska števila za DDV: SI19950853
Telefon: 01 320 64 00
E-pošta: info@elektro-energija.si
Spletni naslov: http://www.elektro-energija.si
Dostop do kataloga: http://www.elektro-energija.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Telefon: 01 320 64 00 
Faks: 01 320 64 01
E-pošta: info@elektro-energija.si

Opis načina dostopa do  informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec pisno ali ustno (neformalna zahteva). Za vložitev zahteve v elektronski obliki se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Pravno varstvo ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:


Fizični dostop:

  • Osebno (ustna/pisna zahteva):
    Elektro energija d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, pri uradni osebi, pristojni za dostop do informacij javnega značaja, po predhodni najavi.
  • Po telefonu (ustna zahteva):
    tel.: 01 320 65 55
  • Na elektronski naslov (ustna/pisna zahteva):
    info@elektro-energija.si

Delni dostop:
Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Ljudem s posebnimi potrebami je zagotovljen prilagojen dostop do informacij javnega značaja, ki je v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

Stroškovnik

Elektro energija d.o.o. lahko zaračunava materialne stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016).

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Objave po 11. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

A. SPONZORSKE IN DONATORSKE POGODBE

Vrsta posla

Datum sklenitve

Pogodbena stranka

Pogodbena vrednost

Vrednost posameznih izplačil

Trajanje
posla

Pogodba o sponzorstvu

17. 6. 2015

Prostovoljno gasilsko društvo,
Paška vas 9, Šmartno ob Paki,
TRR SI 02426-0011182015,
NLB d.d.

1.000,00 EUR
brez DDV

enkratni
znesek 

do
11. 7. 2015

Sponzorska
pogodba
(generalni sponzor
tekme)

14. 9. 2015 

Rokometni klub Zagorje,
Cesta 9. avgusta 44, Zagorje 
TRR: SI56 6100 0000 6394 377
(Delavska hranilnica)

3.111,00 EUR (bruto)

enkratni
znesek 

20. 9. 2015 

Pogodba o sponzorstvu

23. 7. 2015

Združenje nabavnikov Slovenije,
Dimičeva ulica 13, Ljubljana,
TRR: SI56 031081000190861,
SKB Banka

4.000,00 EUR
brez DDV

enkratni
znesek 

do
31. 12. 2015

Pogodba o sponzorstvu

3. 11 .2015

Rokometni klub Dol TKI Hrastnik,
Planinska cesta 3a,
1431 Dol pri Hrastniku,
TRR: SI56 02331001 8032 057,
NLB d.d.

2.400,00 EUR
brez DDV

enkratni
znesek 

do
15. 6. 2016

Pogodba o sponzorstvu

7. 1. 2016

Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal, Vojkova ulica 1, 5213 Kanal,
TRR: SI56 047500-000532581,
Nova KBM d.d.

4.000,00 EUR
brez DDV

enkratni
znesek 

do
31. 7. 2016

Pogodba o donatorstvu

8. 6. 2016

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, Ljubljana,
TRR SI 2900-0000-3377-785

5.000,00 EUR brez DDV

enkratni znesek

do
31. 12. 2016

Pogodba o donatorstvu

26. 9. 2016

Društvo Rdeči noski, Bohoričeva ulica 17, 1000 Ljubljana,
TRR SI56 6100 0000 8643 823

2.520,00 EUR brez DDV

enkratni znesek

do
30. 6. 2017

Pogodba o sponzorstvu

7. 11. 2016

ŠD SONČEK SOLKAN, Za spomenikom 3, 5250 Solkan,
TRR SI 04750-0000510465, NKBM d.d.

5.000,00 EUR brez DDV

enkratni znesek

od 7. 12. do
15. 12. 2016


B. AVTORSKE POGODBE

Vrsta posla

Datum sklenitve

Pogodbena stranka

Pogodbena vrednost

Vrednost posameznih izplačil

Trajanje posla


C. PREOSTALE SVETOVALNE ALI DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

Vrsta posla

Datum sklenitve

Pogodbena stranka

Pogodbena vrednost

Vrednost posameznih izplačil

Trajanje posla

Intelektualne storitve (izdelava in tisk letnega poročila)

09.05.2014

DDB, Poljanski nasip 6, Ljubljana, TRR: SI56 300000000825991 (Sberbank d.d.)

7.858,96 EUR (bruto)

 7.858,96 EUR - 30 dni od izstavitve fakture

od 09.05.2014 do 30.05.2014

Intelektualne storitve (spremljanje in analiziranje medijskih objav)

22.05.2014

Kliping d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 78, Ljubljana, TRR: SI56 031001001591829 (SKB d.d.)

3.916,20 EUR (bruto)

326,35 EUR mesečno

od 01.05.2014 do 30.04.2015

Intelektualne storitve (agentska prodaja in svetovanje)

02.06.2014

Šparaj.si, podjetje za trgovino, d.o.o., Stegne 11a, Ljubljana, TRRSI56 6100 0000 4898 265;
SI56 0310 0100 2947 023

Cena oblikovana kot določen procent prodajne cene paketa

 

od 02.06.2014 dalje

Opravljanje odvetniških storitev
28.10.2014 Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o. Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, TRR SI56 0201 5025 7644 428, NLB
Cena storitev se oblikuje po odvetniški tarifi ali po urni postavki 90,00 eur oz. 60,00 eur
Po dejansko opravljenem delu
nedoločen čas
Izvedba redne letne revizije 30.09.2014 BDO Revizija d.o.o. Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, TRR: 24800-9063767317 odprt pri RAIFFEISEN BANKA D.D. 7.300 eur + DDV 20% v 30. dneh po podpisu pogodbe; 30% v 30. dneh po prvi fazi revizije; 40% v 30. dneh po zaključku revizije; 10% v 15. dneh po revizijskem poročilu do 30.04.2015
vzdrževanje informacijskega sistema in dodatne storitve 21.12.2014  Marg inženiring,d.o.o., Tržaška cesta 515, Brezovica,
TRR:
Nova LB - 02010-0259359342
SKB banka - 03160-1000417912
UniCredit Banka - 29000-0055851196
15.774 eur + DDV
dodatne storitve 80,00 EUR/uro brez DDV
mesečno po 1.314,50 eur + DDV od 01.02.2015 za nedoločen čas
Usposabljanje na področju osebnega in kariernega razvoja zaposlenih
 24.12.2014 BM Consulting, Branko Žunec s.p. Rimska cesta 4, Slov. Bistrica, TRR: Nova LB - 02285-0258270331 7.200,00 eur + DDV
7.200,00 eur + DDV do 18.03.2014

Intelektualne storitve (spremljanje in analiziranje medijskih objav)

14. 4. 2015

Kliping d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 78, Ljubljana, TRR: SI56 031001001591829 (SKB d.d.)

6.917,40 ocenjena bruto vrednost

576,45 ocenjena bruto vrednost

od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016

Opravljanje odvetniških storitev

07.04.2016

Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, TRR SI56 1010 0005 3388 407 Banka Koper d.d.

Cena za opravljene storitve se oblikuje po pavšalu za vložen predlog za izvršbo in po odvetniški tarifi

Po dejansko opravljenem delu

od 1.4.2016 do 31.12.2016 oz. do izpolnitve obveznosti

Opravljanje odvetniških storitev

14.04.2016

Odvetnica Anja Štrovs, Komenskega 12, Ljubljana, TRR SI56 0201 0025 8526 112 NLB d.d.

Cena storitev se oblikuje po urni postavki 80,00 €

Po dejansko opravljenem delu

za čas vodenja sodnega postopka

Opravljanje odvetniških storitev

10.06.2016

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, Ljubljana, TRR SI56 0222 2009 0042 729 NLB d.d.

Cena storitev se oblikuje po odvetniški tarifi

Po dejansko opravljenem delu

nedoločen čas

 

 

Objave po 12. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Podatki o poslovodnem organu

Bruto mesečni prejemki za leto 2015 v EUR - direktor mag. Bojan Kumer

Plača

85.517

Povračilo stroškov:

1.328

Regres:

791

Bonitete:

6.478

Skupaj:

94.114