Iskalnik po strani

Spremembe na merilnem mestu

Vse spremembe bomo za vas uredili brezplačno.

 

Spremenite lahko podatke o:

 • lastniku in podpisniku pogodbe;
 • lastniku;
 • podpisniku pogodbe;
 • matičnih podatkih;
 • vrsti merjenja in/ali obračuna;
 • obračunski moči (nazivna jakost omejevalca toka v okviru priključne moči).
Odjemalec je dolžan najkasneje v osmih dneh pisno obvestiti dobavitelja o vsaki spremembi podatkov potrebnih za obračun električne energije. 

 

Sprememba lastnika in podpisnika pogodbe

Za izvedbo spremembe na merilnem mestu je s strani distribucijskega operaterja (SODO d.o.o.) postavljen 30 dnevni rok, ki začne teči z dnevom popisanega števčnega stanja ob primopredaji. V tem času je potrebno urediti podpis nove Pogodbe o dobavi, izpolniti obrazce za spremembo na merilnem mestu ter urediti nepopolne oz. manjkajočo dokumentacijo.

Nakup nepremičnine:

Za ureditev spremembe nam pošljite naslednjo dokumentacijo:

 • novo Pogodbo o oskrbi z energenti - električno energijo gospodinjskemu odjemalcu,
 • izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu,
 • izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika,
 • dokazilo o lastništvu merilnega mesta (npr. izpisek iz zemljiške knjige, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju, ipd),
 • primopredajni zapisnik, na katerem števčno stanje ne sme biti starejše od 30 dni,
 • v primeru solastništva še izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo najdete tukaj. Po prejemu celotne in popolne dokumentacije, poslane znotraj 30 dnevnega roka, bomo le-to posredovali DO, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu.

Prodaja nepremičnine:

Za ureditev želene spremembe nam posredujte:

 • lastnoročno podpisano odpoved od pogodbe, in sicer najkasneje v roku 8 dni po nastali spremembi. Obrazec, ki ga lahko izpolnite in pošljete, najdete tukaj.
 • primopredajni zapisnik (le-ta ne sme vsebovati števčnega stanja, ki je starejše od 30 dni).

Izpolnjeno in podpisano odpoved od pogodbe, nam skupaj z ustreznim primopredajnim zapisnikom pošljite skenirano na elektronski naslov moja@elektro-energija.si ali po navadni pošti na naslov ELEKTRO ENERGIJA D.O.O., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Prejeto odpoved od pogodbe bomo nato posredovali DO, ki je pristojen za beleženje in izvajanje sprememb na merilnem mestu.

Če odpovedi od pogodbe ne bomo prejeli, bomo račune za dobavljeno električno energijo vse do ureditve spremembe lastništva s strani novega lastnika in podpisnika pogodbe, izstavljali na ime dosedanjega podpisnika pogodbe.

Sprememba lastnika

Za ureditev spremembe lastnika merilnega mesta (podpisnik pogodbe ostane nespremenjen), nam posredujte naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu,
 • primopredajni zapisnik, na katerem števčno stanje ne sme biti starejše od 30 dni,
 • dokazilo o lastništvu ter
 • v primeru solastništva še izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Obrazce, ki jih je potrebno izpolniti najdete tukaj.

Sprememba podpisnika pogodbe

Spremembo podpisnika pogodbe urejamo takrat, ko se na merilnem mestu spremeni zgolj podpisnik pogodbe, tj. plačnik računov, lastnik merilnega mesta pa ostane nespremenjen.

Za ureditev tovrstne spremembe prosimo, da nam prosimo posredujte naslednjo dokumentacijo:

 • novo Pogodbo o oskrbi z energenti - električno energijo gospodinjskemu odjemalcu in
 • izpolnjen ter podpisan obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo najdete tukaj. Po prejemu celotne in popolne dokumentacije, poslane najkasneje v 30 dneh od spremembe, bomo posredovali DO, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu. Sprememba podpisnika pogodbe bo v tem primeru urejena z dnem predlagane spremembe, ki je zapisan na samem obrazcu Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika.

Sprememba matičnih podatkov

Sprememba matičnih podatkov je vsaka sprememba imena, priimka, stalnega prebivališča ali sprememba naziva oz. naslova podjetja.

Za izvedbo spremembe matičnih podatkov nam najkasneje 8 dneh posredujte izpolnjeno in podpisano Izjavo o spremembi osebnih podatkov, ki jo najdete tukaj. Prejeto izjavo bomo posredovali DO, le-ta pa bo podatke posodobil za vsa merilna mesta, ki pripadajo istemu lastniku oz. podpisniku pogodbe.

Če pa želite urediti zgolj spremembo naslova za pošiljanje računov, in sicer na naslov, ki se razlikuje od naslova vašega stalnega prebivališča, nam pošljite pisni zahtevek na moja@elekro-energija.si in vse nadaljnje račune vam bomo pošiljali na želeni naslov. Kljub spremembi naslova za dostavo računa pa bo vsa ostala korespondenca poslana na naslov podpisnika pogodbe.

Sprememba vrste merjenja in/ali obračuna

Sprememba vrste merjenja in/ali obračuna je sprememba iz enotarifnega (ET) v dvotarifni način merjenja (VT in MT) ali obratno. Vlogo, ki jo morate za izvedbo tovrstne spremembe izpolniti ter podpisano poslati na naš naslov najdete tukaj.

Vlogo bomo po prejemu posredovali pristojnemu DO, ki vas bo o nadaljnjem postopku po potrebi obvestil. Višino stroškov, ki nastanejo pri spremembi določi DO, prav tako pa te poravnate neposredno pooblaščenemu DO.

Preden vlogo oddate predlagamo, da najprej preverite ali bi sprememba vrste merjenja in/ali obračuna uresničila vaša pričakovanja ter kakšni so morebitni stroški, ki bi nastali z ureditvijo spremembe in nam šele nato posredujete izpolnjeno ter podpisano vlogo.

Sprememba obračunske moči

Odjemalci lahko spremenite jakost glavnih varovalk in s tem višino obračunske moči, ki je merilno največjega trenutnega odjema električne energije, ki ga omogoča priključek.

Kot dobavitelj lahko za vas pri DO uredimo le znižanje obračunske moči, medtem, ko morate zvišanje le-te urediti sami neposredno pri DO. Vlogo za znižanje obračunske moči najdete tukaj.

Predlagamo, da se o spremembi obračunske moči predhodno posvetujete s strokovnjakom. Zmanjšanje moči oz. jakosti varovalk lahko povzroči neželene izpade električne energije zaradi istočasne uporabe večjih porabnikov električne energije, povečanje jakosti pa vam bo omogočilo uporabo več velikih porabnikov hkrati, a po drugi strani povišalo račun za elektriko.