Iskalnik po strani

Aktualno


Pravno obvestilo o spremembah splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2023 začnejo veljati naslednje spremembe Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 (v nadaljevanju: Splošni pogoji). 


Poglavje NAČIN OBRAČUNA se spremeni tako, da se po novem glasi: » Prodajalec bo kupcu izstavljal račune za dobavljeni zemeljski plin na podlagi obračunskih podatkov, posredovanih s strani ODS za posamezno odjemno mesto, ob upoštevanju veljavne cene zemeljskega plina praviloma do 15. dne v mesecu za preteklo obdobje. Izjemoma, ko obračunsko obdobje, na katerega se nanaša prejeti obračunski podatek, sega čez datum uveljavitve spremembe cene dobavitelja, ki se izvede skladno s poglavjem Spremembe in odstopi teh Splošnih pogojev, se pri obračunu dobavljenih količin uporabi posamezna cena v sorazmerju s številom dni njene veljavnosti v tem obračunskem obdobju. Obračunska obdobja za posamezne odjemne skupine določi geografsko pristojni operater. Obračunsko leto je praviloma enako koledarskemu. Morebitne pozitivne ali negativne razlike, ki izhajajo iz obračuna, bo dobavitelj upošteval pri izstavitvi računa. Redno odčitavanje plinomerov je v pristojnosti operaterja. Morebitne dodatne odčitke s strani operaterja znotraj obračunskega obdobja odjemalec ureja neposredno z operaterjem. Dobavitelj z merjenjem porabe zemeljskega plina nima nikakršnih stroškov (odbiranje stanja plinomera in podobno). V primeru spremembe pogojev merjenja, zaradi katerih bi imel dobavitelj stroške s pridobivanjem ustreznih podatkov, bremenijo dodatni stroški odjemalca in jih bo dobavitelju plačal skupaj z računom za zemeljski plin.«

Gospodinjski in mali poslovni odjemalci imajo pravico, da zaradi nestrinjanja z navedeno spremembo Splošnih pogojev v roku enega meseca po uveljavitvi spremembe pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop lahko podajo na elektronski/poštni naslov prodajalca. Odjemalec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj te menjave za odjemalca ne ureja. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

 

Odjemalci so o spremembah Splošnih pogojev obveščeni skladno z zakonskimi zahtevami in Splošnimi pogoji. Obvestilo o spremembah velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

 

Splošni pogoji s spremembama se nahajajo tukaj.


NA SEZNAM