Iskalnik po strani

Ponudba Elektro energije


Kako naj primerjam različne ponudnike elektrike med seboj?

Skrbno preberite sestavine ponujene cene električne energije. Najprimerneje je, da neposredno med seboj primerjate samo ceno električne energije brez omrežnine in vseh dodatkov, kakor tudi brez DDV-ja. Če to ni mogoče, pri primerjavi ponujenih cen primerjajte cene z enakimi sestavinami, sicer ne boste primerjali enakovrednih podatkov. 

Bodite pozorni na morebitne vezave in pogodbene kazni zaradi predčasne prekinitve pogodbe. Pri ponudbah z zajamčeno ali navzgor zamejeno ceno bodite pozorni na ceno in druge pogoje, ki veljajo po poteku teh jamstev.

Primerjavo celotne ponudbe vseh dobaviteljev električne energije si lahko ogledate tudi na spletni strani javne agencije RS za energijo (www.agen-rs.si e-storitve za odjemalce električne energije primerjava ponudb o dobavi električne energije).

Kdaj dobim »poceni tok«?

»Poceni tok«je  pogovorni izraz za MT  - manjšo tarifo. 

Čas manjše tarife (MT) oz. t. i. »poceni toka« je od ponedeljka do petka od 22. do 6. ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih vseh 24 ur. 

Čas višje tarife (VT) je od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure.

Se mi izplača imeti dvotarifni števec ali pa bi bil cenejši enotarifni števec?

Svetujemo vam, da na računu preverite razmerje med porabo v času višje tarife (VT) ter v času manjše tarife (MT). Trenutno razmerje med enotarifnim in dvotarifnim merjenjem je tako, da je strošek za električno energijo isti, če imate le okoli 33 % porabe v času manjše tarife.

Pri uvedbi dvotarifnega števca je treba upoštevati tudi višje stroške priključitve na omrežje, saj je dvotarifni števec dražji od enotarifnega, potrebna pa je tudi krmilna naprava. Upoštevaje tudi te stroške, bi morala biti poraba električne energije v času manjše tarife višja od zgoraj navedene, da bi pokrila te stroške.

Kako lahko pridobim "pametni" števec, ki mi bo omogočil daljinsko odčitavanje?

Zamenjava števcev je v pristojnosti lokalnih elektrodistribucijskih podjetij. Pogoj za vključitev posameznega merilnega mesta v sistem daljinskega obračuna je, da je poleg ustrezne merilne naprave tudi transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo.

Kako ugotovim povprečno dnevno porabo?

Povprečna dnevna poraba je izpisana na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. Izračunana je na podlagi dejanske porabe v zadnjem obračunskem obdobju, ki se deli s številom dni tega obdobja. Po vsakem obračunu se povprečna dnevna poraba prilagodi obračunani porabi.

Jakost varovalk – ali bi za elektriko plačal manj, če bi zmanjšal jakost varovalk?

Če boste zmanjšali jakost glavnih varovalk, lahko prihranite nekaj EUR na mesec. Svetujemo vam, da se pred zmanjšanjem jakosti posvetujete z električarjem, ki naj presodi, ali je zmanjšanje smiselno, saj je treba analizirati moči posameznih porabnikov električne energije in le-to uskladiti z jakostjo vaših inštalacijskih varovalk.

Gospodinjski odjemalci so razvrščeni glede na moč gl. varovalk, na podlagi katerih se jim zaračuna mesečna obračunska moč:

Gospodinjski odjem
ENOFAZNI PRIKLJUČEK
Nazivna jakost omejevalca toka (A) Priključna moč (kW)  Obračunska moč (kW) 
1 x 16
1 x 20 
1 x 25  6
1 x 32 7 7
1 x 35 8 7
TRIFAZNI PRIKLJUČEK
3 x 16 11 7
3 x 20 14 7
3 x 25 17 10
3 x 32 22 22
3 x 35 24 24
3 x 40 28 28
3 x 50 35 35
3 x 63 43 43

Če ima vaše gospodinjstvo varovalke z jakostjo glavnih varovalk 3 x 25 amperov, stanujete pa v majhnem stanovanju z malo električnimi aparati, imate premočne varovalke, ki jih ne izkoriščate, plačujete pa jih kljub temu. V tem primeru se vam izplača zmanjšati jakost varovalk. Strošek spremembe preverite pri svojem sistemskem operaterju. 

Kakšne ugodnosti lahko koristimo imetniki kartice Mozaik podjetnih, izdane pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije?

Imetnikom kartice Mozaik podjetnih ponujamo dodatne ugodnosti pri nakupu električne energije in zemeljskega plina. Preverite ponudbo!

Kaj je zelena energija?

Zelena energija je čista, okolju prijazna energija, ki je pridobljena iz obnovljivih virov, predvsem iz malih hidroelektrarn. Takšne elektrarne ne zahtevajo večjih posegov v prostor in se v največji meri zlivajo z naravo in okoljem.

Zelena oskrba vključuje:

 • uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • dobavo električne energije, mesečno nadomestilo dobavitelja,
 • dodatek za Zeleno energijo iz obnovljivih virov in trošarino.

Zavezujemo se, da bomo sredstva, zbrana iz naslova dobave Zelene energije, namenili aktivnostim vsestranskega trajnostnega razvoja ter za pospeševanje racionalne rabe energije.

Kaj pridobite z registracijo v portal Moja energija?

Z registracijo v portal:

 • pridobite vpogled v svoj profil,
 • pregled pogodbenih računov, 
 • vrste oskrbe in 
 • naročenih storitev,

imate dostop do plačil in računov za elektriko: 

 • tekočega računa in 
 • arhiviranih računov za elektriko in plačil,

urejate način plačevanja:

 • oddate zahtevek za »trajnik« (direktno obremenitev SEPA) ali 
 • naročite prejemanje računa v brezpapirni, elektronski obliki.

Uporabnikom portala Moja energija je omogočeno tudi: 

 • naročilo vrste oskrbe z električno energijo, storitev,
 • spremembe lastništva, naslovnika, plačnika ter 
 • naročanje sprememb na merilnem mestu, kot npr. povečanje jakosti varovalk.

Z vnosom stanja števca neposredno prek portala Moja energija si lahko zagotovite: 

 • obračun električne energije po sprotni porabi, 
 • porabo energije na mesečni ravni pa lahko enostavno analizirate.

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2015

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 22/2016) objavljamo sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije Elektro energije v letu 2015 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

 

Viri informacij o vplivu na okolje: www.agen-rs.si, www.arso.gov.si