Iskalnik po strani

Aktualno


Pravno obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 se redni cenik za gospodinjske odjemalce ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022, preimenuje v redni cenik ZANESLJIVA OSKRBA, ki velja od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica za vse gospodinjske odjemalce.


S 1. 1. 2024 se redni cenik za gospodinjske odjemalce ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022, preimenuje v redni cenik ZANESLJIVA OSKRBA, ki velja od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica za vse gospodinjske odjemalce. Ta cenik bo nadomestil redni cenik za gospodinjske odjemalce ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022, ki z dnem 31. 12. 2023 preneha veljati in se uporabljati. Na novem rednem ceniku ZANESLJIVA OSKRBA se spremenijo tudi cene tarif električne energije na način, kot je opredeljeno v nadaljevanju. Z 31. 12. 2023 preneha veljati in se uporabljati tudi CENIK POPLAVE, veljaven od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023, ki velja za gospodinjske odjemalce, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 na podlagi druge in tretje alineje drugega odstavka 113. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 97/23).

Navedeno pomeni, da se bo vsem gospodinjskim odjemalcem, za katere trenutno veljajo ceniki ZANESLJIVA OSKRBA – NOVI2, veljaven od 8. 7. 2022, ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 7. 2022, in CENIK POPLAVE, veljaven od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023, električna energija od vključno 1. 1. 2024 dalje dobavljala po preimenovanem rednem ceniku ZANESLJIVA OSKRBA, ki bo veljal od 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. Cene tarif za dobavo električne energije po rednem ceniku ZANESLJIVA OSKRBA znašajo za VT: 0,16999 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,20739 €/kWh (cena z 22% DDV), MT: 0,14799 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,18055 €/kWh (cena z 22% DDV) in ET: 0,15899 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,19397 €/kWh (cena z 22% DDV), in sicer od 1. 1. 2024 do preklica/spremembe.

Cene pavšalnega stroška poslovanja - mesečno nadomestilo, E – popusta za prejemanje računa v elektronki obliki in dodatki na izbiro vira energije po rednem ceniku ZANESLJIVA OSKRBA ostajajo nespremenjeni. 

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo slednji pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen tarif pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov dobavitelja. V tem primeru mora gospodinjski odjemalec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj Elektro energija d.o.o. te menjave za odjemalca ne ureja. Dobavitelj odjemalcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novem ceniku. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so bili gospodinjski odjemalci električne energije obveščeni o datumu uveljavitve spremembe cen tarif oz. cenika in pravici do odstopa neposredno z dopisom, kar velja kot dodatek k sklenjeni pogodbi o dobavi električne energije in je pravno zavezujoče.

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.


NA SEZNAM