Iskalnik po strani

Aktualno


Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

 


Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

 

 

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopi v veljavo nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku. 

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se bodo za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega velja redni cenik ZANESLJIVA OSKRBA, veljaven od 1. 1. 2024, (oz. vsakokrat veljaven redni cenik za gospodinjske odjemalce), za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 uporabljale neposredno na podlagi Uredbe.

Za takšne gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe in v času njene veljavnosti, bodo cene tarif za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znašale za VT: 0,11800 €/ kWh (cena brez DDV) oz. 0,14396 €/kWh (cena z 22% DDV), MT: 0,08200 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,10004 €/kWh (cena z 22% DDV) in ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV). Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. Elektro energija d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov.


Obvestilo o oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

 

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). Sprememba v obračunu prispevka OVE in SPTE bo skladno z določili Uredbe OVE in SPTE uveljavljena na računu za električno energijo za dobave v novembru 2023, ki bo izdan v decembru 2023.


NA SEZNAM