Iskalnik po strani

Aktualno


Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Na računih končnih odjemalcev, na katere se začasni ukrepi nanašajo, se bo za dobavo v mesecih februar, marec in april 2022 upoštevalo začasno oprostitev prispevka SPTE in OVE ter znižanje navedenih tarifnih postavk na nič.


Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), objavljen dne 4. 3 .2022, Uradni list RS št. 29, dostopno: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf. Z zakonom je za tri mesece določena začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Vsi končni odjemalci so za tri mesece začasno oproščeni še plačila tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

V praksi to pomeni, da bodo končni odjemalci, na katere se začasni ukrepi nanašajo, prejeli mesečne račune za dobavo v mesecih februar, marec in april 2022, na katerih se bosta upoštevala začasna oprostitev prispevka SPTE in OVE ter znižanje navedenih tarifnih postavk na nič.

Za odpravo posledic energetske revščine ZUOPVCE tudi določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eur za upravičence, ki jih opredeljuje zakon. Upravičencem dodatek najpozneje do 15. aprila izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., oziroma ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. 


NA SEZNAM