Iskalnik po strani

Omrežnina

 

Kako se bo obračunala obračunska moč?

Obračun obračunske moči za prenos oz. distribucijo za uporabnike sistema, ki se jim evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo:

Z namenom spodbujanja aktivnega odjema in ustrezne uporabe elektroenergetskega omrežja se uporabnikom sistema, ki se jim evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo, obračunska moč obračuna glede na vnaprej dogovorjeno obračunsko moč in presežno obračunsko moč.

Če uporabnik sistema ne preseže dogovorjene obračunske moči, se ta obračuna na podlagi dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku in tarifne postavke omrežnine za moč za posamezno uporabniško skupino in posamezni časovni blok.

Obračun obračunske moči za prenos oz. distribucijo za uporabnike sistema, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo:

Uporabnikom sistema, ki se jim 15-minutne meritve za prevzeto energijo ne evidentirajo, se prav tako obračuna omrežnina za moč, pri čemer je obračunska moč za te uporabnike sistema določena glede na uporabnikovo priključno moč (14. člen akta), in sicer:

  • za enofazni priključek uporabnika sistema kot 58 % priključne moči iz soglasja za priključitev, za trifazni priključek uporabnika sistema s priključno močjo do vključno 17 kW kot 42 % priključne moči iz soglasja za priključitev,
  • za trifazni priključek uporabnika sistema s priključno močjo nad 17 kW ter za uporabnike sistema iz 37(2). člena akta kot 62 % priključne moči iz soglasja za priključitev.

Mesečni znesek omrežnine za moč za prenos oz. distribucijo se določi kot produkt tarifne postavke za moč (za prenosni oz. za distribucijski sistem) in obračunske moči uporabnika sistema.

Kaj je vnaprej dogovorjena obračunska moč?

Vnaprej dogovorjeno obračunsko moč za uporabnike sistema s priključno močjo manjšo ali enako 43 kW določi elektrooperater sistema kot povprečje treh konic časovnega bloka 1 v zadnjih 12 mesecih pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, uporabnikom sistema nad 43 kW pa se dogovorjena obračunska moč določi za posamezni časovni blok na podlagi uporabnikovih doseženih 15-minutnih moči posameznega časovnega bloka v zadnjih 12 mesecih. Elektrooperater bo moral obračunske moči določiti do konca maja (za prihodnje koledarsko leto), uporabniki sistema pa bodo z računom za omrežnino oz. z enotnim računom (če ima uporabnik sistema enotni račun) za junij, julij in avgust seznanjeni z dogovorjeno obračunsko močjo. Uporabniki sistema bodo lahko brezplačno spremenili dogovorjeno obračunsko moč.

Kaj je presežna obračunska moč?

Presežna obračunska moč pomeni izmerjeno moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo. Določi se na podlagi dosežene moči uporabnika sistema nad dogovorjeno obračunsko močjo, izmerjeno z registratorjem 15-minutnih maksimalnih porab električne energije v posameznem časovnem bloku. Prehodna določba določa, da se uporabnikom sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki dve leti po uveljavitvi novega omrežninskega akta ne spreminjajo s strani elektrooperaterja vnaprej določene dogovorjene obračunske moči, presežna moč ne obračuna, medtem ko se uporabnikom sistema, ki spreminjajo s strani elektrooperaterja določeno dogovorjeno obračunsko moč, ta obračuna takoj po uveljavitvi omenjenega akta. Uporabniku sistema s priključno močjo nad 43 kW se omrežnina za presežno moč v vsakem primeru obračunava z dnem uveljavitve akta.

Kako se bo obračunavala omrežnina v primeru izpadlih merilnih podatkov?

Omrežnina za presežno moč se ne obračunava za obračunski interval, v katerem ni bila zagotovljena 15-minutna meritev energije. Če je uporabniku sistema v posameznem mesecu zagotovljenih 90 % ali več ustreznih obračunskim meritev, se v primeru izpadlih meritev za določitev prevzete električne energije smiselno uporabljajo določbe Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22), ki urejajo nadomeščanje manjkajočih vrednosti v obremenilnem diagramu. Če ima uporabnik sistema zagotovljenih manj kot 90 % ustreznih obračunskih meritev, se uporabniku sistema za ta mesec omrežnina za energijo obračuna na način, kot da se mu 15-minutne meritve za prevzeto energijo ne bi evidentirale.

Kako je določen obračun omrežnine za samooskrbo?

Samooskrba po trenutno veljavnem sistemu letnega netiranja:

Končnemu odjemalcu, ki že ima sklenjeno pogodbo o samooskrbi ali se bo še vključil v sistem samooskrbe po sistemu letnega netiranja, se bo omrežnina po novem zaračunala na naslednji način:

Omrežnina za moč: (na podlagi izmerjene prevzete energije na prevzemno-predajnem mestu), če se končnemu odjemalcu evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo, se omrežnina za moč obračuna glede na dogovorjeno in presežno obračunsko moč po tarifnih postavkah za moč za posamezno uporabniško skupino in posamezni časovni blok; če se končnemu odjemalcu ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo kot produkt tarifne postavke za moč in obračunske moči uporabnika sistema, ki pa se določi skladno s 14. členom novega omrežninskega akta.

Omrežnina za energijo: omrežnina se bo še naprej obračunavala na neto prevzeto električno energijo v obračunskem obdobju (tj. na razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja) po ET tarifni postavki za prenos oz. distribucijo.

Samooskrba za sončne elektrarne z vloženim soglasjem za priklop od začetka leta 2024 in kasneje:

Končnim odjemalcem s proizvodno napravo za samooskrbo bo obračunana omrežnina glede na dogovorjeno in presežno moč (po tarifnih postavkah za moč za posamezno uporabniško skupino in posamezni časovni blok) ter prevzeto delovno energijo po obračunskem intervalu (kot zmnožek prevzete električne energije uporabnika sistema v posameznem časovnem bloku in pripadajoče tarifne postavke omrežnine za energijo, ki je določena za posamezno uporabniško skupino in časovni blok).

Kaj so časovni bloki?

Akt po novem določa tudi, da so tarifne postavke za omrežnino različne glede na višjo (od vključno novembra do vključno februarja) oz. nižjo (od vključno marca do vključno oktobra) sezono in znotraj dneva (več časovnih blokov), ločeno za delovni dan oz. dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije (variacije so: višja sezona delovni dan, nižja sezona delovni dan, višja sezona dela prost dan, nižja sezona dela prost dan). S časovno diferenciranim zaračunavanjem omrežnine se uporabnike sistema spodbuja k uporabi omrežja takrat, ko je obremenjenost manjša, in obratno. Akt torej načeloma ne pozna več VT, MT in ET tarife za obračunavanje omrežnine za prenosni in distribucijski sistem, pri čemer pa se uporabnikom sistema, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo, še vedno omogoča način izračuna mesečnega zneska omrežnine za prenos in distribucijo po sedanjem obračunu prevzete energije v obdobju VT in MT. Akt tako podaja navodila o združljivosti novih časovnih blokov za uporabnike sistema, ki se jim evidentirajo 15-minutne meritve, z obdobji VT in MT.

Ali lahko spremenimo obračunsko moč?

Uporabnik sistema lahko moč, s katero ga je seznanil elektrooperater z računom za omrežnino ali dobavitelj z enotnim računom za mesec junij, julij in avgust, do 20. septembra tekočega leta spremeni, tako da elektrooperaterju posreduje novo dogovorjeno obračunsko moč za posamezne časovne bloke za naslednje koledarsko leto, v nasprotnem primeru se šteje, da je s strani elektrooperaterja določena obračunska moč ustrezna. Uporabnik sistema lahko zahteva spremembo dogovorjene obračunske moči tudi izven roka (torej tudi po 20. septembru), pri čemer navede, na katero časovno obdobje se sprememba nanaša. Spremembo dogovorjene moči lahko zahteva za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.