Iskalnik po strani

Nagradna igra "Brezplačna elektrika"

Obiščite promocijska mesta po trgovinah in trgovskih centrih ter na najrazličnejših družabnih prireditvah in dogodkih po Sloveniji, izpolnite letak in sodelujte v nagradni igri za brezplačno elektriko za eno leto.

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NAGRADNE IGRE »BREZPLAČNA ELEKTRIKA ZA LETO DNI?«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Elektro energija, d. o. o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem GOTHAM d.o.o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana. Pogodbeni partner za izvedbo nagradne igre, ki je hkrati pooblaščen za zbiranje podatkov, njihovo obdelavo in uporabo je na strani Elektro Energije, d. o. o. podjetje ŠPARAJ SI, d. o. o., ki hkrati tudi podeli nagrado.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, po katerih lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.elektro-energija.si in www.gotham.si ter na promocijskih pultih na izbranih lokacijah izbranih trgovin, kjer poteka nagradna igra.

2. Pogoji za sodelovanje

Sodelujejo lahko vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju, so-organizatorju ali partnerskih podjetjih te nagradne igre. Udeleženci sodelujejo tako, da v celoti in pravilno izpolnijo nagradni letak in ga v času trajanja nagradne igre oddajo na promocijskem pultu. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, vendar je vsak posameznik lahko v igri le enkrat izžreban in lahko dobi zgolj eno nagrado.

3. Potek igre in nagrade

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo od 2.2.2015 do vključno 31. 05. 2015. Udeleženci za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo nagradni letak, ki ga lahko dobijo pri promotorjih nagradne igre ali na promocijskem pultu. Ročno in čitljivo izpolnjen letak mora vsebovati vse informacije, da se lahko uvrsti na žrebanje, vključno z datumom ter podpisom. Udeleženci morajo letak oddati na promocijskem pultu, ki bo do 31. 05. 2014 postavljen v izbranih trgovinah in dodatnih lokacijah.

4. Nagrada

Oseba, ki bo izžrebana, bo imela pokrite stroške porabe elektrike za obdobje dveh let. Izžrebana oseba bo prejela enkratni znesek, ki bo enak seštevku vseh mesečnih računov za porabo električne energije v letu 2014. Nagrado bo v enkratnem znesku izplačalo podjetje ŠPARAJ SI, d. o. o. na podlagi predloženih računov oz. odrezkov vseh mesečnih računov (12) iz leta 2014. Pri tem se bo za izhodišče izračuna upošteval znesek povprečnega slovenskega gospodinjstva. Za vse postopke v zvezi z izplačilom nagrade in reklamacijami je odgovorno podjetje ŠPARAJ SI, d. o. o.

5. Žrebanje nagrad

Žrebanje se bo vršilo v prostorih zavarovalniške agencije Gotham d.o.o. po zaključku nagradne igre, med 2. in 10. junijem 2015. Nagrade se ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih ali na splošno nasprotuje tem pravilom.

6. Obvestilo o nagradi

Najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju bomo nagrajeno osebo obvestili s sporočilom na spletni strani www.elektro-energija.si, www.gotham.si in osebno. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Rezultat nagradnega žrebanja je končen. Pritožba na rezultat ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati niti jih prenesti na osebe izven izžrebanega gospodinjstva. S sodelovanjem v tej nagradni igri nagrajenec samodejno dovoljuje, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani organizatorja in partnerja nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

7. Varstvo podatkov

Organizator Elektro energija, d. o. o., v sodelovanju s partnerskima podjetjema GOTHAM, d. o. o. in ŠPARAJ SI, d. o. o., se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1). Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje opravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

8. Davki in akontacija dohodnine

Dobitnik je po zakonu davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost podelitelja nagrade podjetja ŠPARAJ SI, d. o. o. Podjetje ŠPARAJ SI, d. o. o. bo za nagrajenca v skladu z veljavnimi predpisi avtomatično odvedel akontacijo dohodnine od skupne vrednosti nagrade. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke.

Podeljevalec nagrade bo dobitniku nagrade do 31. 01. 2016 po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2015. Organizator in podeljevalec nagrade nista odgovorna za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

9. Odgovornost

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po elektronski pošti promocije@zanesljivo.si, info@gotham.si ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana. Pri tem se ga izloči iz žrebanja v nagradni igri.

Elektro energija, d. o. o. podatkov sodelujočih, ki se nanašajo na dejavnost partnerja (GOTHAM, d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana) ne bo obdelovala.

10. Mladoletne osebe

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, stare najmanj 18 let.

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene.

12. Končne določbe

Sodelujoči s pristopom k nagradni igri soglaša z njenimi pravili organizatorja Elektro energije, d. o. o., v sodelovanju s partnerskima podjetjema ŠPARAJ SI, d. o. o. in Gotham, d. o. o. ter dovoljuje zbiranje, obdelovanje ter hranjenje posredovanih osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1) z namenom izvedbe nagradne igre.