Iskalnik po strani

Sporočila za javnost

Obvestilo o novostih v Zakonu o trošarinah (ZTro-1)

Ljubljana, 4. oktober 2016

1. julija 2016 je bil v Uradnem listu RS št. 47/2016 objavljen nov Zakon o trošarinah, ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon je v uporabi od 1. avgusta 2016. Način obračunavanja trošarine za električno energijo določa podzakonski akt Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, ki je bil v Uradnem listu RS št. 62/2016 objavljen 30.9.2016 in velja od 1.10.2016 dalje.

V nadaljevanju smo povzeli nekaj bistvenih sprememb:

Uvedena je nova ureditev načina določitve trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema (štirje razredi obdavčitve s trošarino), ki nadomešča dosedanjo delitev rabe na poslovni in neposlovni odjem. Skladno s 6. odstavkom 92. člena se določitev stopnje odjema za posamezno odjemno mesto v tekočem koledarskem letu opravi na podlagi podatka o porabi električne energije na tem odjemnem mestu v preteklem koledarskem letu. Podatek o porabi električne energije v preteklem koledarskem letu za posamezno odjemno mesto zagotovi distributer električne energije. V mesecu januarju se preveri pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema za preteklo koledarsko leto in opravi popravek stopnje odjema ter obračuna razliko trošarine v mesečnem obračunu trošarine za mesec januar. Ob spremembi na odjemnem mestu med koledarskim letom se opravi preverjanje pravilnosti uvrstitve v stopnjo odjema za posamezno odjemno mesto v tekočem letu in opravi popravek stopnje odjema ter obračuna razliko trošarine v mesečnem obračunu trošarine, za mesec, v katerem je ugotovljena dejanska stopnja odjema. Za spremembo na odjemnem mestu se šteje sprememba plačnika na odjemnem mestu, menjava dobavitelja na odjemnem mestu, prehod odjemnega mesta na oskrbo distribucijskega operaterja, začasno ali stalno prenehanje dobave električne energije na odjemnem mestu, odklop odjemnega mesta ali prenehanje proizvodnje električne energije. Ne glede na zgornje določbe pa se poračuna trošarine ne opravi, če se na podlagi podatka o porabi električne energije spremeni stopnja odjema, vendar je za stopnje odjema določen enak znesek trošarine.

Za odjemalce, ki imajo porabo električne energije na posameznem merilnem mestu nad 10.000 MWh letno, se trošarina zmanjšuje s 3,05 EUR na 1,80 EUR za 1 MWh električne energije, za vse preostale odjemalce ostane cena nespremenjena.

Trošarina od električne energije v MWh EUR
I. stopnja od 0 do 20 MWh/leto 3,05
II. stopnja od 20 MWh do 160 MWh/leto 3,05
III. stopnja od 160 MWh do 10.000 MWh/leto 3,05
IV. stopnja nad 10.000 MWh/leto 1,80

Določena je vrsta rabe energenta v napravah za kogeneracijo in rabe energenta za proizvodnjo električne energije. Dobava in poraba energenta za namene kogeneracije in proizvodnje električne energije se, ne glede na vrsto tehnologije in način izgorevanja energenta, šteje kot poraba goriva za ogrevanje.

Uvedena je nova ureditev glede uporabe energentov, za katere se ne plača trošarina, če jih porabijo energetsko intenzivna podjetja za proizvodnjo toplote za namen proizvodnje izdelkov. Navedena oprostitev se v skladu s prehodno določbo 117. člena ZTro-1 začne uporabljati s 1. januarjem 2017.

 

Objavljeno Letno poročilo Elektro energije za leto 2015

Ljubljana, 14. julij 2016

Letno poročilo družbe Elektro energija za leto 2015 je v celoti dostopno na naši spletni strani.

Povezava: www.elektro-energija.si/za-medije/letna-porocila

 

Elektro energija partner projekta FutureFlow

Ljubljana, 27. januar 2016

Projekt FutureFlow bo povezal štiri sistemske operaterje iz osrednje in južne Evrope, ki se dnevno soočajo z vse večjimi izzivi zagotavljanja varnosti energetskega sistema. Zaradi vse večjega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov so se drastično zmanjšale zmogljivosti običajnih načinov zagotavljanja stabilnosti in preprečevanja ozkih grl z redispečiranjem, ki temeljijo na fosilnih gorivih. V prihodnosti Evropo čakajo izzivi zagotavljanja stabilnosti in varnosti prenosnega omrežja, kjer bo potreben intenziven, predvsem pa celosten pristop na regionalni ravni.

Projekt, ki ga je pred kratkim odobrila Evropska komisija v okviru pobude Obzorje 2020, obsega raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki bodo odjemalcem in razpršenim virom poleg konvencionalnih enot omogočile tudi udeležbo na izravnalnem trgu in trgu redispečiranja.

Partnerji pri projektu FutureFlow, ki ga 100 % financira Evropska komisija so: ELES (Slovenija), APG (Avstrija), MAVIR (Madžarska), TRANSELECTRICA (Romunija), CyberGrid (Avstrija), Gen-I (Slovenija), SAP (Nemčija), Gemalto (Francija), 3E (Belgija), EIMV (Slovenija), EKC (Srbija), Elektro energija (Slovenija).


Več o projektu FutureFlow >